bip

 

W dniu 26 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Sokoły odbyła się trzecia wizyta studyjna zorganizowana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Celem działań projektowych jest wsparcie ukraińskich samorządów z obwodu czerkaskiego, winnickiego i żytomierskiego w prowadzeniu systemu zarządzania usługami społecznymi.

Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski przedstawił zasady funkcjonowanie gminy i jednostek organizacyjnych. Scharakteryzował zadania poszczególnych referatów i zasady finansowania gminy. 

Kierownik OPS w Sokołach Grażyna Antończuk zapoznała ukraińskich specjalistów z funkcjonowaniem i organizacją pomocy społecznej na szczeblu gminnym.

Goście z Ukrainy przedstawili zasady funkcjonowania hromad, zakresy swoich obowiązków oraz sposób funkcjonowania opieki społecznej na Ukrainie. Zadawali liczne pytania dot. min. zasad i sposobu finansowania i wypłacania zasiłków oraz pobytu mieszkańców gminy w ośrodkach funkcjonujących na terenie gminy.

Wójt i kierownicy odpowiadali na pytania.

W drugiej części spotkania delegacja udała się do Centrum Integracji Społecznej w Sokołach, gdzie Kierownik CIS Irena Matejczyk zaprezentowała ośrodek, przedstawiła zakres jego działalności i odpowiedziała na pytania gości z Ukrainy.

Ukraińcy zamierzają zdobytą wiedzą i nasze doświadczenie wykorzystać podczas przeprowadzanej reformy decentralizacji kraju wprowadzając sprawdzone w Polsce rozwiązania na swoim obszarze działania.

Wizytę zorganizowała Fundacja Solidarności Międzynarodowej z Warszawy w ramach realizacji działań polsko-ukraińskiego Memorandum o współpracy w zakresie ukraińskiej reformy samorządowej, projektu pn. „Wsparcie procesu decentralizacji – rozwój kompetencji połączonych terytorialnych hromad w zakresie świadczenia usług społecznych”, który jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Departamentu Stanu USA.

 

Wojciech Maleszko

Urząd Gminy Sokoły

Zdjęcia z trzeciej wizyty studyjnej delegacji z Ukrainy w Gminie Sokoły