bip

 

Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na: „Remont Auli Jana Pawła II w  Szkole Podstawowej w Sokołach” - zgodnie z opisem i przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach ul. Kościelna 5  w terminie do dnia 14.06.2021r. do godziny 10:00.

Termin realizacji zamówienia od dnia 28.06.2021r. do 16.08.2021r.

Kryterium wyboru oferty – cena – 100%

Doświadczenie wykonawcy – wykonawca wykonał minimum 1 robotę w ciągu ostatnich trzech lat polegającą na remoncie pomieszczeń o wartości min. 50 tys. zł.

Wszystkie materiały mające być wykorzystane w pracach budowlanych muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez inwestora. W tym celu wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inwestorowi karty materiałowe i certyfikaty co najmniej dwa dni przed ich planowanym wbudowaniem.

Wynagrodzenie oferowane przez wykonawcę będzie wynagrodzeniem kosztorysowym.

Do oferty należy dołączyć sporządzony na podstawie przedmiaru, uproszczony kosztorys ofertowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu planowanych robót. W wypadku ograniczenia zakresu, wartość robót zaniechanych zostanie określona na podstawie kosztorysu ofertowego. Zamawiający oświadcza, że wartość robót wyłączonych z przedmiotu zamówienia nie będzie wyższa niż 20 % wartości oferty.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych materiałów, z należytą starannością, z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów i zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 2741-075 lub osobiście w szkole w godzinach od 8.30 do 14.30.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołach

Waldemar Kikolski

Załączniki