Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2021 roku Gmina Sokoły jest zmuszona podnieść wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Odbierać będzie je przedsiębiorstwo MPO Białystok, które zostało wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego. Stawka jednostkowa za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów zaoferowana przez MPO wynosi 1020,60 zł/ t. Jest to wzrost o 93% opłaty za odpady w stosunku do obowiązującej w 2020 roku. Ustawodawca wprowadził obowiązek rozliczania się z firmą odbierającą odpady za każdą odebraną tonę, a nie jak dotychczas ryczałtowo, niezależnie od odebranej ilości nieczystości. Z uwagi na to każdemu mieszkańcowi gminy Sokoły powinno zależeć na zminimalizowaniu ilości produkowanych odpadów w swoich gospodarstwach domowych. Dotychczasowe opłaty wnoszone przez mieszkańców nie pokryją kosztów gospodarowania odpadami. Mając to na uwadze oraz w związku z tym, że gminy nie mogą dopłacać do systemu gospodarki  odpadami niezbędna jest zmiana metody naliczania opłaty ze względu na wyrok sądu oraz podwyżka jej stawki ze względu na wynik przetargu nieograniczonego
w sprawie wybory firmy odbierającej odpady komunalne. Będzie się to wiązało z obowiązkiem złożenia przez każdego właściciela nieruchomości nowej deklaracji wg. nowego wzoru który będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Sokoły www.sokoly.pl w zakładce gospodarka odpadami oraz w siedzibie urzędu gminy. Deklarację będzie można złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Sokoły, przesłać pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z treścią uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji (poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Sokoły). Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Deklarację według nowego wzoru należy złożyć do 10 lutego 2021 roku.

Na posiedzeniu wspólnych komisji Rada Gminy Sokoły w porozumieniu z Wójtem ustaliła następujące miesięczne stawki opłat które będą obowiązywały przez pierwsze około 3 miesiące 2021 roku:

  • stawka podstawowa - 22 zł za jednego mieszkańca który segreguje odpady komunalne (zwracam uwagę że od września 2019 roku każdy z nas ma obowiązek segregacji odpadów ponieważ to wynika w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
  • od stawki podstawowej jest zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł/mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej będzie dodatkowo oprócz segregacji posiadał kompostownik i będzie kompostował bio odpady w tym kompostowniku. Wówczas stawka wyniesie 20 zł za jednego mieszkańca.
  • trzecia stawka 44 zł za jednego mieszkańca czyli dwukrotność stawki podstawowej w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Po tym okresie nastąpi zweryfikowanie obecnie prognozowanych ilości odbieranych odpadów od mieszkańców. W celu utrzymania stawek na powyższym poziomie właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. W związku z tym każdy z nas musi zapobiegać powstawaniu odpadów już w domu, a nawet i wcześniej, bo już w trakcie robienia zakupów. To proste działania nie wymagające dodatkowych nakładów finansowych ani dodatkowego czasu. A najskuteczniejszą metodą ograniczenia produkcji odpadów jest ograniczenie ilości opakowań, które kupujemy wraz z produktem.  Dodatkowo powinniśmy kupować produkty w opakowaniach zwrotnych, np. w szkle, a także unikać używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania. Poza tym powinniśmy kompostować w przydomowych kompostownikach jak najwięcej bio odpadów powstałych w naszych gospodarstwach.  Musimy wspólnie zadbać o to aby w naszych gospodarstwach domowych powstawało mniej niż dotąd odpadów i tym samym mniej płacić za ich odbiór i zagospodarowanie, mając jednocześnie na względzie że ograniczanie ilości wytwarzanych i przekazywanych firmie wywozowej odpadów nie może następować kosztem środowiska naturalnego oraz życia i zdrowia ludzkiego, czyli nie można ograniczać ilości przekazywanych odpadów poprzez ich wyrzucanie, zasypywanie czy spalanie.

Jednocześnie poniżej przedstawiamy miesięczne stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów obowiązujące w innych gminach województwa podlaskiego:

Nazwa gminy

Metoda naliczania opłaty

Stawka opłaty miesięczna [zł]

Termin obowiązywania opłaty

Za zbieranie odpadów
w sposób selektywny

Przy uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów odpadów

(kwota zwolnienia)

Za nie wypełnienie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

Nowe Piekuty

Od mieszkańca

26

21

(5 zł/mieszkańca)

52

01.01.2020r.

Poświętne

Od mieszkańca

25

20

(5 zł/mieszkańca)

50

01.01.2020r.

30

25

(5 zł/mieszkańca)

60

01.01.2021r.

Kobylin Borzymy

Od mieszkańca

33

22

(11 zł/mieszkańca)

66

01.04.2020r.

Czyżew

Od mieszkańca

19

17

(2 zł/mieszkańca)

38

01.08.2020 r.

Gmina Wysokie Mazowieckie

Od mieszkańca

18

17

(1 zł/mieszkańca)

36

01.07.2020r.

Szepietowo

Od mieszkańca

21

19

(2 zł/mieszkańca)

42

01.01.2020 r.

Ciechanowiec

Od mieszkańca

18

 

-

36

14.01.2020 r.

 

Szanowni Państwo, liczę na to że wspólnie przyczynimy się do tego by było mniej odpadów i ceny nie musiały rosnąć!

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski