bip

 

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025.

Urząd Gminy Sokoły obowiązek zapewnienia dowozu dla dzieci niepełnosprawnych do szkoły, przedszkola lub ośrodka realizuje poprzez organizację dowozu w dwóch formach:

 • zbiorowego, zorganizowanego lub
 • indywidualnego, realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.

 

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA DO SZKOŁY, PRZEDSZKOLA LUB OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO:

 • Prawo do wystąpienia o zorganizowanie dowozu do szkoły, przedszkola lub ośrodka dla dziecka niepełnosprawnego lub zwrot kosztów dowozu przysługuje rodzicom ucznia oraz prawnym opiekunom.
 • Rodzice lub prawni opiekunowie wskazują we wniosku:
 • formę organizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego do najbliższej szkoły, przedszkola lub ośrodka, tj. zapewnienie dowozu przez gminę lub zwrot kosztów przejazdu,
 • okres świadczonej usługi dowozu ucznia do szkoły, przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego/ okres zwrotu kosztów dowozu dziecka.
 • Wnioski na nowy rok szkolny 2024/2025 należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły w terminie do 2 sierpnia 2024 r.

Wzór wniosku dostępny jest w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Sokoły oraz na stronie www.sokoly.pl.

 • Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka;
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2024/2025 roczne przygotowanie przedszkolne/ obowiązek szkolny/nauki / zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Ze względu na procedury organizacyjne złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września 2024 r.

Wójt

Radosław Choiński

fot. AdobeStock

Załączniki