bip

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że zwołałem III Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 25 czerwca 2024 roku (wtorek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://sokoly.posiedzenia.pl/?

 

Porządek sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
 6. Debata nad raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sokoły.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 • sprawozdania finansowego za 2023 rok;
 • sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 1. Zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu.
 2. Zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Sokoły.
 3. Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią RIO o wniosku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.
 6. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi;
 • zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
 • odwołania Skarbnika Gminy Sokoły;
 • powołania Skarbnika Gminy Sokoły;
 • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Sokoły i ustalenia ich składów osobowych;
 • zarządzenia wyborów organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Sokoły
 1. Informacja z działalności instytucji kultury za 2023 rok.
 2. Przedstawienie Raportu z Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za okres 2021-2022 r.
 3. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r. dla gminy Sokoły.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2024.06.17

Przewodniczący Rady

                                                                                                     Tomasz Gosk