bip

 

Urząd Gminy w Sokołach informuję, że w 2024 roku Przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych będzie Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie tel. (86) 275 20 45. Firma ta, która została wybrana w postępowaniu przetargowym przekaże do 22.12.2023 roku wszystkim gospodarstwom domowym nowy harmonogram odbioru odpadów wraz z kompletem worków do segregacji odpadów, w tym również na popiół.

Przypominamy również o obowiązku selektywnego zbierania popiołu w oddzielnych workach koloru szarego lub oddzielnych pojemnikach. Częstotliwość zbiórki tych odpadów – jeden raz w miesiącu w okresie (styczeń – maj oraz październiki – grudzień).    

Zwracamy również uwagę:

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest zaopatrzenie się w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Osoby, które jeszcze nie posiadają takich pojemników zobowiązani są niezwłocznie je zakupić. Proszę również pamiętać, że w ramach stałej opłaty ponoszonej na rzecz Gminy Sokoły mogą Państwo przekazywać firmie wywozowej każdą ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym w pojemnikach oraz workach, w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach można dostarczać wszystkie wysegregowane w gospodarstwie domowym odpady komunalne w tym między innymi odpady: wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (samochodowe), odpady niebezpieczne (chemikalia, zużyte baterie, opakowania po środkach ochrony roślin), odpady remontowo-budowlane.

Prosimy segregować odpady komunalne zgodnie z przyjętymi zasadami w Gminie Sokoły i nie mieszać ich z odpadami niesegregowanymi oraz nie palić ich w domowych piecach, a także wyrzucać w miejsca do tego nieprzeznaczone. Przypominamy także, że osoby które deklarowały, że będą kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach nie mogą ich oddawać firmie odbierającej odpady, a także wrzucać do pojemników na odpady zmieszane, a także dostarczać ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sokołach.  

Wszystkie informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej www.sokoly.pl w zakładce gospodarka odpadami oraz w Urzędzie Gminy w Sokołach, pokój 34 – tel. 86 4763 010 wew. 320 lub kom. 515 316 520.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszystkich zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sokoły.

Załączniki