bip

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XLIII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 16 listopada 2023 roku (czwartek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Sokoły;
 • wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki;
 • Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
 • uznania skargi za bezzasadną;
 • rozpatrzenia wniosku o utworzenie Punktu Przedszkolnego w Bruszewie.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2023.11.10

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski