bip

 

 

Wójt Gminy Sokoły informuje, że w okresie 03.11.2023 r. – 17.11.2023 r. można składać wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Sokoły i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wzór wniosku oraz zasady i tryb udzielania dotacji określone są w Uchwale Nr XII/67/08 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Sokoły i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Uchwale Nr XLII/287/2023 Rady Gminy Sokoły z dnia 06 października 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Sokoły i będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ponadto podstawą udzielenia dotacji jest również Uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sokołach ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły pok. nr 12 (sekretariat) w godzinach 7:30 – 15:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (86) 47 63 010 wew. 329

 

WÓJT
dr inż. Józef Zajkowski

Załączniki