bip

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXXI Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 27 września 2022 roku (wtorek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXX Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
 6. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 8. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
 • przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sokoły do 2026 roku z perspektywą do 2030 roku;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
 • powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
 • rozpatrzenia petycji.
 1. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów instytucji kultury.
 2. Omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2023 rok.
 3. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Sokoły przyjętych w I półroczu 2022 r.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski