bip

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXIX Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 24 maja 2022 roku (wtorek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

Porządek sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Wyróżnienie laureatów Podlaskich Laurów Mlecznych z terenu Gminy Sokoły.
 6. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
 • zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego;
 • udziału Gminy Sokoły w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 1. Przedstawienie zasobów pomocy społecznej i potrzeb w tym zakresie.
 2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.
 3. Przedstawienie informacji nt. „Podlaska Strefa Zrównoważonego Rozwoju Szansą dla Gminy Sokoły” – Wiesław Kamieński, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku (godz. 13.00).
 4. Referat nt. „Wodór i jego znaczenie dla wsi i rolnictwa” – Piotr Czembor, Dyrektor Zarządzający Hynfra Sp. z o.o. (godz. 13.15).
 5. Omówienie funkcjonowania mobilnego inkubatora przetwórstwa rolno-spożywczego – Robert Kos, Prezes Fundacji im. Stefanii Karpowicz (godz. 13.30).
 6. Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego (godz. 13.45).
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad

 

Sokoły, 2022.05.16

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski