bip

 

Gmina Sokoły ogłasza dodatkowy nabór wniosków o grant na instalacje OZE w ramach projektu „Odnawialne źródła energii cieplnej i mieszkańcom gminy Sokoły” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020,.

W ramach projektu na terenie Gminy Sokoły ma powstać minimum:

 • 36 instalacji fotowoltaicznych
 • 6 instalacji kolektorów słonecznych

w tym 4 instalacje hybrydowe

Na dzień 06.05.2022r. Gmina Sokoły podpisała 21 umów z Grantobiorcami na montaż 19 instalacji fotowoltaicznych i 3 instalacji kolektorów słonecznych.

Wysokość Grantu dla jednego mieszkańca (Grantobiorcy) nie może przekroczyć 65% poniesionych w ramach inwestycji kosztów kwalifikowanych.  Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji OZE mogą wynieść:

 1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp;
 2. Instalacja solarna:
 3. dostosowana do potrzeby 1-3 osoby – maksymalnie 18 000,00 zł.
 4. dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00zł.
 5. dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

Moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych będzie dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną Grantobiorcy, przy czym maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć 5 kWp.

Wydatki kwalifikowane, niezbędne do realizacji celów projektu grantowego ponoszone przez Grantobiorców (mieszkańców) to wydatki dotyczące nabycia instalacji OZE związane z:

 • Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne)
 • Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa)
 • Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE
 • Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV)
 • Kosztami przygotowawczymi, w szczególności kosztami dokumentacji technicznej.
 • Podatkiem od towarów i usług (VAT), o ile nie może zostać odzyskany przez Grantodawcę na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
  o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Komplet dokumentów wniosku o dofinansowanie należy składać w terminie od dnia 06.05.2022r. do dnia 27.05.2022 r. 

 • osobiście w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10 w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.
 • przesyłką pocztową – w przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.
 • w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem/poświadczonych na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony …. (podać nr strony, podpisane oraz parafowane na każdej stronie, trwale spięte (zszyte).

Grantobiorcy zobowiązani będą do wykonania instalacji OZE nie później niż do 13.12.2022 r.

Wybór wniosków zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej.

Wynikiem przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej będzie powstanie listy podstawowej oraz rezerwowej potencjalnych Grantobiorców.

Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy wcześniej złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na instalację OZE w ramach Projektu w Gminie Sokoły i zostali ujęci jako potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Grantobiorców decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Mieszkańcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani na listę podstawową potencjalnych Grantobiorców, zostaną zapisani na listę rezerwową i wezmą udział w Projekcie w przypadku rezygnacji Grantobiorców z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie.

Po przeprowadzeniu oceny wniosków o grant Gmina Sokoły sporządzi i opublikuje na swojej stronie internetowej listę inwestycji zakwalifikowanych do realizacji zawierającą: imię i nazwisko Grantobiorcy oraz rodzaj i moc/wielkość instalacji OZE.

Formularze wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie www.sokoly.pl.

 

Sokoły, 06.05.2022r.

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski

 

 

Załączniki