bip

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXIII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 30 września 2021 roku (czwartek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
 6. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
 7. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
 • określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Sokoły;
 • udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu;
 • opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły.
 1. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów instytucji kultury.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 3. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Sokoły przyjętych w I półroczu 2021 r.
 5. Przedstawienie informacji z realizacji inwestycji.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2021.09.23

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski