bip

 

Od 1 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Sokoły, w terminie od 1 do 15 września 2021 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)
  • uchwała  Nr XXVII/118/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokoły (Dz. U. Woj. Podl. Nr 106 poz. 1278)

Kryteria, które muszą spełnić osoby ubiegające się o stypendium:

  • zamieszkanie na terenie gminy Sokoły (pozostali mogą się starać o stypendia w swoich gminach)
  • kryterium dochodowe - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/os. w rodzinie. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku tj. za sierpień 2021 r.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Stypendium nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sokoły
  • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2640 zł (rocznie)
  • uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.

Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne są w Urzędzie Gminy Sokoły pok. nr 6 (tel. 86 476-30-10 w. 306) lub do pobrania poniżej:

Załączniki