bip

 

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Sokoły dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Sokoły raportu o stanie gminy za 2020 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Na sesji Rady Gminy Sokoły, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r., o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej, ul. Rynek Mickiewicza 10, Wójt Gminy Sokoły przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie działalności za 2020 rok, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sokoły. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Sokoły. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy Sokoły przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Sokoły pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Sokoły do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 25 czerwca 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10 oraz na stronie internetowej Urzędu.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski

Załączniki