bip

 

W związku ze stwierdzeniem przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa podlaskiego  (przypadek HPAI z dnia 28 kwietnia 2021 r. w powiecie białostockim). Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o zachowaniu środków, które zminimalizują zagrożenie rozprzestrzeniania się ww. jednostki chorobowej.

Przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r,  poz. 722).

Na terytorium Polski nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 2. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 3. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 4. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 5. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 6. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 7. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 8. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 9. powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 10. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
 11. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Objawy grypy ptaków:

 • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł,
 • ponadto: niezborność ruchów, duszności, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności.

Zgłoszenie podejrzenia: 

Posiadacz drobiu zobowiązany jest do niezwłocznego informowania organów Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wystąpieniu u drobiu zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania wody i paszy oraz w/w objawów.

Wójt

Józef Zajkowski

Załączniki