Wysokość dotacji może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku przyznania mniejszej dotacji pozostałe koszty ponosi już właściciel nieruchomości.

Jednocześnie informuję, że po zebraniu grupy osób zainteresowanych dotacją tutejszy urząd wybierze wykonawcę niniejszego zadania stosując przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy w Sokołach ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły pok. Nr 29 do 20.10.2012 roku.

Osoba do kontaktu:
Cezary Czarkowski (86) 476 30 10 wew. 329.

 

Więcej informacji na temat azbestu można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sokoły lub klikając na bezpośredni link: http://ugsokoly.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=40267.

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem: http://ugsokoly.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=74655.