W związku z tym każdy właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca 2015 r. nowa deklarację ,,śmieciową” uwzględniającą nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wypełnione deklaracje obowiązani są złożyć wszyscy właściciele nieruchomości, którzy już wcześniej składali tego typu deklaracje w Urzędzie Gminy w Sokołach. 

Druki deklaracji można otrzymać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy w Sokołach w pokoju nr 29, a także pobrać ze strony internetowej www.sokoly.pl w zakładce gospodarka odpadami.

Ponadto od 1 lipca 2015 roku zmianie uległy również terminy uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty należy wnosić w odstępach kwartalnych do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału. 

Każdy kto będzie miał jakiekolwiek pytania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sokoły powinien zajrzeć na stronę internetowa www.sokoly.pl w zakładkę gospodarka odpadami lub zadzwonić do Urzędu Gminy w Sokołach.

Wójt
Józef Zajkowski

Formularz deklaracji

Nowe stawki i terminy opłat za odpady komunalne 

Jak poprawnie wypełnić deklarację