Jednocześnie informuję, że kosztami kwalifikowanymi objętymi niniejszą dotacją są:
a) demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,
b) zbieranie, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
c) unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Wysokość dotacji może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku przyznania mniejszej dotacji pozostałe koszty ponosi już właściciel nieruchomości.
Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.
Jednocześnie informuję, że po zebraniu grupy osób zainteresowanych dotacją tutejszy urząd złoży wniosek do WFOŚiGW w Białymstoku, a następnie wybierze wykonawcę niniejszego zadania stosując przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Sokołach ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły pok. Nr 29 do 24.12.2013 roku.
Osoba do kontaktu: Cezary Czarkowski (86) 476 30 10 wew. 329.

Dokumenty jakie należy złożyć:
1. Wniosek 
2. Oświadczenie
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest