Drukuj

Dotacja pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła 100% kosztów kwalifikowanych, w tym 50% kosztów pochodziło ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a drugie 50% ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie ul. Polna 19, 18-300 Zambrów na podstawie umowy nr 1AZ/2013 z 30.04.2013r., wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego.

Usuwaniem wyrobów zawierających azbest objętych było 27 nieruchomości z terenu Gminy Sokoły, z których odebrano i unieszkodliwiono łącznie 116,958 Mg odpadów azbestowych.

Józef Zajkowski
Wójt Gminy Sokoły