O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XLII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 6 października 2023 roku (piątek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

Porządek sesji: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
 6. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 8. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
 • powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników;
 • zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu.
 1. Omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2024 rok.
 2. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Sokoły przyjętych w II półroczu 2023 r.
 4. Zajęcie stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2023.09.28

Przewodniczący Rady

                                                                                               Krzysztof Grabowski