Szanowni Mieszkańcy! Zapraszam do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na 2024 rok. Przypominam, iż uchwalone przez zebranie wiejskie wnioski należy składać do 30 września 2023 r.
Aby wniosek Sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zmianami).

Wniosek danego sołectwa musi być uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z ich uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego).

Po uchwaleniu wniosku przez zebranie wiejskie – Sołtys do dnia 30 września 2023 roku przekazuje wniosek Wójtowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Każdy wniosek podlega ocenie pod kątem:

- wymogów formalnych i merytorycznych (a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości),

- czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo,

- czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Z zebrania wiejskiego należy sporządzić: protokół, uchwałę oraz listę obecności uczestników. Przyjęte zadania przepisuje się do wniosku, a ten wraz z uchwałą i listą  obecności należy złożyć w Sekretariacie Gminy Sokoły. Ostateczny termin  złożenia wniosku to 30 września 2023 roku.

Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, w takim przypadku każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.

Dokumenty związane z funduszem sołeckim dostępne są na stronie internetowej www.sokoly.pl w zakładce „Fundusz sołecki”.

Obliczenie funduszu sołeckiego na 2024 rok

Dochody bieżące Gminy Sokoły wg sprawozdania Rb-NDS za 2022 rok: 34.831.403,66 zł . 

Liczba mieszkańców Gminy Sokoły wg stanu na dzień 31.12.2022 r.: 5 263 ustalona przez Prezesa GUS.

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo „F” wynosi:

Obliczanie kwoty bazowej Kb

          Dochody bieżące gminy za 2022 rok

Kb = —————————————————

          Liczba mieszkańców gminy na 31.12.2022 r.

Ustalona przez Prezesa GUS

         34.831.403,66

Kb = —————— = 6.618,17 zł

         5.263

Poszczególne symbole oznaczają:

F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb;

Lm - liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 2022 poz.1191),

Kb – kwotę bazową – obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy , o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.