Urząd Gminy w Sokołach informuję, że zgodnie z zarządzeniem Nr 22.2023 Wójta Gminy Sokoły w sprawie ustalenia zasad i planu kontroli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokoły w zakresie pozbywania się zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, od lipca 2023 roku rozpoczęła się kontrola w zakresie sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz zagospodarowania powstałych w firmach, instytucjach (nieobjętych gminnym systemem odbioru) odpadów komunalnych zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.).

W zarządzeniu określone zostały między innym plany kontroli nieruchomości.

W związku z powyższym właściciele którzy jeszcze nie podłączyli swoich nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej i nie zawarli umowy ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Sokołach na odprowadzanie ścieków powinni to niezwłocznie zrobić. To samo dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji a posiadają przydomową oczyszczalnie ścieków lub zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo) powinni również niezwłocznie podpisać umowę z przedsiębiorcą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opróżniać te urządzenia z odpowiednią częstotliwością, tj. niepowodującą przepełnienie się zbiornika bezodpływowego oraz zgodnie z instrukcją eksploatacyjną (dotyczy osadników w oczyszczalniach przydomowych).

Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sokoły:

 1. MPO Sp. z o.o. w Białymstoku, tel. 85 6768300
 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokołach, tel. 86 4763124
 3. WC Serwis Polska Spółka z o.o. w Zabrzu, tel. 322 784 531
 4. TOI TOI Polska Sp. z o.o. z Warszawy, tel. 226 145 979
 5. mToilet Sp. z o.o. z Warszawy, tel. 800 000 800
 6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marta Sutkowska Żabiniec 5, gm. Klukowo, tel. 510 246 399.

Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza) zobowiązani są posiadać umowę z firmą odbierającą odpady komunalne wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Sokoły.

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Sokoły w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Sokoły:

 1. MPO Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok - tel. 85 737 10 88
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów - tel. 86 27 121 18
 3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ,,ASTWA" Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok - 85 653 95 93
 4. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 18-200 Wysokie Mazowieckie, 1 Maja 6 - tel. 86 275 20 45
 5. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 65, 18-100 Łapy - tel. 85 674 59 29.

W związku z powyższym proszę o poważne potraktowanie niniejszej sprawy i niezwłoczne podpisanie stosownych umów oraz realizację obowiązków wynikających z wyżej wymienionych przepisów. W przypadku niewywiązania się z ustawowego obowiązku zostanie wydana z urzędu decyzja określająca między innymi obowiązek uiszczania opłaty, wysokość opłaty wyliczona z zastosowaniem górnych stawek opłat, termin uiszczania opłaty oraz sposób i termin udostępniania pojemników na odpady, zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ich opróżniania lub worków w celu ich odebrania.

Wójt

Józef Zajkowski