Gmina Sokoły zaprasza do składania ofert cenowych na zakup 2 drzew topoli na pniu, rosnących na działce gminnej o nr ew. 52 położonej w obrębie wsi Jamiołki Kowale. Obwody drzew mierzone na wys. 130 cm wynoszą: 333 i 335 cm.  

  1. Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 16 sierpnia 2023 r.
  2. Ofertę cenową na zakup przedmiotowych drzew należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sokołach w zapieczętowanej kopercie z napisem ,,Oferta na zakup 2 drzew topoli rosnących na działce o nr ew. 52 obręb Jamiołki Kowale” najpóźniej do dnia 21.07.2023 r. do godziny 10:00 (pokój nr 12 - sekretariat). Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Sokoły.
  3. Rozpatrywane będą tylko oferty na zakup 2 sztuk drzew.
  4. Z wykonawcą, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie spisana umowa sprzedaży. Wyłoniony wykonawca po podpisaniu umowy i wpłaceniu kwoty ofertowej zakupu będzie mógł przystąpić do pozyskania drzew.
  5. Drzewa można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy Sokoły: Jan Śliwowski tel. 509 535 201.

Wójt

Józef Zajkowski