W dniu 06.07.2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sokoły” realizowanego w  systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 98% wartości inwestycji.

Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jest Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk, Dzbenin 85C, 07-410 Ostrołęka.

W imieniu Zamawiającego umowę podpisał Pan Józef Zajkowski – Wójt Gminy Sokoły, natomiast ze strony Wykonawcy umowę podpisał Pan Tomasz Tymiński – Pełnomocnik Wykonawcy.

Przedmiotem inwestycji jest:

a) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym:

-      sporządzenie mapy do celów projektowych,

-      uzyskanie decyzji celu publicznego,

-      uzyskanie decyzji środowiskowej,

-      opracowanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do otrzymania pozwolenia na budowę,

-      opracowanie projektu technicznego,

-      opracowanie przedmiarów robót,

-      wykonanie badań geologicznych,

-      uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych,

-      opracowanie projektów organizacji ruchu na czas budowy,

-      inne wymagane opinie, pozwolenia i uzgodnienia.      

b) budowę sieci wodociągowej rozdzielczej:

-      budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE(RC) 160 mm wraz z armaturą (hydranty Dn100 mm),

-      wcinki projektowanego rurociągu do istniejącego systemu wodociągowego na trójnik 150x150x150 mm wraz z zasuwą Dn150mm w miejscowościach Truskolasy Lachy i Krzyżewo,

-      wcinki – przełączenia istniejących sieci wodociągowych Dn80 mm do projektowanego rurociągu z rur PE(RC)160 mm w miejscowościach Truskolasy Lachy, Jabłonowo Kąty i Krzyżewo (trójniki 150x80x150 mm z zasuwami Dn80 mm oraz hydrantami Dn80 mm),

-      roboty w zakresie odtworzenia terenów i pasów drogowych.

Planowany termin zakończenia prac: 15.11.2023 r. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1.030.740,00 zł brutto.