O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXXVIII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 28 marca 2023 roku (wtorek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
 • wyboru przedstawiciela Gminy Sokoły do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
 • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły;
 • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokoły na lata 2023-2027 oraz zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 1. Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu środków na utworzenie funduszu sołeckiego w 2024 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2022.
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Sokoły za 2022 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Sokoły za 2022 rok.
 7. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2022 r.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2023.03.20

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski