O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXXIII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 29 listopada 2022 roku (wtorek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

Porządek sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów XXXI i XXXII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 r.;
 • obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2023 roku;
 • określenia stawek podatku od nieruchomości;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu;
 • zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
 • Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
 • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokoły na lata 2023-2027 oraz zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2022.11.22

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski