O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXVII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 8 lutego 2022 roku (wtorek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Gminy.

4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokoły;

2) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bruszewie.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2022.02.03

Przewodniczący Rady 

                                                                                              Krzysztof Grabowski