O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXVI Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 30 grudnia 2021 roku (czwartek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na 2022 rok;
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2022-2031;
 • zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
 • zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły;
 • ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Sokoły;
 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sokoły.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Złożenie życzeń świątecznych i noworocznych.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2021.12.16

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski