O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXV Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 1 grudnia 2021 roku (środa).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Omówienie stanu zaawansowania prac przy tworzeniu KZN Podlasie i znaczenia dla gm. Sokoły.
 6. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • określenia stawek podatku od nieruchomości;
 • zmian w budżecie gminy na 2021 r.;
 • Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 1. Przedstawienie informacji z realizacji inwestycji.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2021.11.24

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski