Drukuj

W związku z podpisaniem w dniu 3 września 2021 roku przez Gminę Sokoły (Grantodawca) umowy o dofinansowania do projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0888/20 pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Sokoły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, Gmina ma obowiązek przeprowadzenia naboru wniosków o grant.

Gmina Sokoły ogłasza nabór wniosków o grant na instalacje OZE w ramach projektu „Odnawialne źródła energii cieplnej i mieszkańcom gminy Sokoły” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu na terenie Gminy Sokoły powstanie minimum:

w tym 4 instalacje hybrydowe

Wysokość Grantu dla jednego mieszkańca (Grantobiorcy) nie może przekroczyć 65% poniesionych w ramach inwestycji kosztów kwalifikowanych.  Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji OZE mogą wynieść:

  1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp;
  2. Instalacja solarna:
  3. dostosowana do potrzeby 1-3 osoby – maksymalnie 18 000,00 zł.
  4. dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00zł.
  5. dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

Moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych będzie dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną Grantobiorcy, przy czym maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć 5 kWp.

Wydatki kwalifikowane, niezbędne do realizacji celów projektu grantowego ponoszone przez Grantobiorców (mieszkańców) to wydatki dotyczące nabycia instalacji OZE związane z:

Komplet dokumentów wniosku o dofinansowanie należy składać:

Grantobiorcy zobowiązani będą do wykonania instalacji OZE nie później niż do 13.12.2022 r.

Wybór wniosków zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej.

Wynikiem przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej będzie powstanie listy podstawowej oraz rezerwowej potencjalnych Grantobiorców.

Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy wcześniej złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na instalację OZE w ramach Projektu w Gminie Sokoły i zostali ujęci jako potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Grantobiorców decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Mieszkańcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani na listę podstawową potencjalnych Grantobiorców, zostaną zapisani na listę rezerwową i wezmą udział w Projekcie w przypadku rezygnacji Grantobiorców z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie.

Po przeprowadzeniu oceny wniosków o grant Gmina Sokoły sporządzi i opublikuje na swojej stronie internetowej listę inwestycji zakwalifikowanych do realizacji zawierającą: imię i nazwisko Grantobiorcy oraz rodzaj i moc/wielkość instalacji OZE.

Formularze wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie www.sokoly.pl.

Wójt 

Józef Zajkowski

Prosimy szczegółowo zapoznać się z regulaminem oraz innymi dokumentami załączonymi poniżej: 

Załączniki