Komunikat Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego (ZWKS) w Białymstoku w sprawie zaangażowania wszystkich rachmistrzów z województwa podlaskiego w realizację spisu metodą wywiadu bezpośredniego
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.

Po przeanalizowaniu stanu realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 w województwie podlaskim oraz ze względu na zbliżający się termin zakończenia spisu, na podstawie komunikatu Dyrektora Centralnego Biura Spisowego podjęłam decyzję o zmianie trybu realizacji wywiadów spisowych na tryb wywiadu bezpośredniego oraz zaangażowanie wszystkich rachmistrzów spisowych w realizację spisu tą metodą.

Realizacja NSP 2021 w sposób hybrydowy, tzn. zarówno w trybie telefonicznym i bezpośrednim, będzie możliwa tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, do których należą m.in. wysoka kompletność spisu w danej gminie oraz sytuacja, gdy rachmistrz wykonuje pracę w innej gminie niż jego miejsce zamieszkania. Praca w ten sposób będzie możliwa jedynie za zgodą Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego.

Zgodnie z ustawą i zawartą umową, rachmistrz spisowy jest zobowiązany do przeprowadzania wywiadów metodą wskazaną przez dyspozytora wojewódzkiego w punktach adresowych przydzielonych do realizacji.

Dla bezpieczeństwa rachmistrzów spisowych oraz respondentów wydane zostały przez CBS w dniu 19 sierpnia 2021 roku „Zasady realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021” (w załączeniu). Przed rozpoczęciem realizacji wywiadów bezpośrednich w terenie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z nowymi Zasadami na platformie e-learning https://e-learning.spis.gov.pl.

Decyzja obowiązuje na terenie województwa podlaskiego od 23 sierpnia 2021 r. do odwołania.

W tym czasie zawieszona zostaje do odwołania realizacja wywiadów metodą telefoniczną, poza wyjątkowymi i uzasadnionymi przypadkami.

Traci moc komunikat z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego na terenie województwa podlaskiego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Białymstoku
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Ewa Kamińska-Gawryluk
Z-ca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego