W dniu 30 czerwca br. w sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach odbyła się uroczystość poświęcona 31-lecia samorządu terytorialnego. Okrągła 30 rocznica wypadała w roku poprzednim, lecz pandemia covid-19 uniemożliwiła organizację jubileuszu.

W wydarzeniu wzięli udział radni wszystkich kadencji, sołtysi wsi, księża, dyrektorzy i kierownicy jednostek i instytucji z terenu gminy, pracownicy urzędu gminy oraz zaproszeni goście.

Uroczystości rozpoczęły się słowami Wójta Gminy Sokoły Józefa Zajkowskiego: „Wszystko zaczęło się w dniu 27 maja 1990 roku. Odbyły się wtedy pierwsze w III Rzeczypospolitej Polskiej w pełni wolne wybory. Przywrócenie samorządności wspólnot lokalnych uznawane jest za jedną z najważniejszych reform okresu transformacji ustrojowej. Gminy uzyskały osobowość prawną – stały się niezależnymi podmiotami prawnymi. Oznacza to wykonywanie określonych zadań w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Działalność jednostek samorządu terytorialnego prowadzona jest w oparciu o statut. Gminy uzyskały swój majątek, jak również pozyskały dochody, a przez to możliwość stworzenia budżetu do wykonywania zadań (…)”.

W dalszej części wójt przedstawił radnych ośmiu kadencji. Wszystkim podziękował za lata pracy dla dobra społeczności lokalnej. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli. Najważniejsze działania zrealizowane przez Samorząd Gminy Sokoły w latach 1990-2021 zostały ujęte w specjalnie przygotowanym na tą okazję folderze, który wraz ze skromnymi upominkami otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości.

Wystąpienia dotyczące doświadczeń samorządowych oraz podziękowania wygłosili:  profesor UwB Henryk Wnorowski, Wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Wiesław Kamieński, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Przewodnicząca Rady Gminy Sokoły V, VI i VII kadencji Hanna Maria Kurzyna, Dyrektor NZPO MD „Care” w Dworakach-Staśkach Mariusz Mikulski i radny VI kadencji, Prezes OSP w Sokołach Marcin Kruszewski.

Na zakończenie jubileuszu w imieniu pracowników Urzędu Gminy podziękowania za lata wspólnej pracy złożyła Skarbnik Gminy Irena Bruszewska.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Harmonika prowadzony przez Piotra Ostrowskiego.

Katarzyna Komar

 

Zdjęcia z uroczystości 31-lecia Samorządu Terytorialnego