Szanowni Rolnicy z terenu Gminy Sokoły

Urząd Gminy Sokoły informuje, iż Gmina Sokoły tak jak w roku poprzednim zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Informacja o programie dostępna jest na stronie internetowej pod poniższym adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2021/

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 500 zł do 1 tony masy odpadów unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Różnicę pomiędzy ceną z przetargu, a dofinansowaniem z funduszu zobowiązany będzie pokryć wnioskodawca (rolnik), dotyczy to również podatku VAT, który nie stanowi kosztu kwalifikowanego zadania.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Producenci rolni lub inni posiadacze odpadów rolniczych z terenu gminy Sokoły zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw: folii rolniczej, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag powinni złożyć swój wniosek o udział w programie do dnia 12 sierpnia 2021 r. Planowany okres na realizację zadania - do 30 czerwca 2022 rok. Kosztami kwalifikowanymi ze środków NFOŚiGW są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych przez Gminę Sokoły do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.

Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!!!

Wnioski mogą być złożone w Urzędzie Gminy Sokoły, przy ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły (sekretariat). Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w składanym przez Gminę wniosku o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie tutejszy Urząd.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Sokoły dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515 316 520.

Wzór wniosku z załącznikami można pobrać poniżej lub osobiście w Urzędzie Gminy Sokoły w pokoju nr 29.

Sokoły, dn. 01.07.2021 r.

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski