Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXIII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 30 czerwca 2021 roku (środa).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj:

https://www.youtube.com/channel/UCOMf3buu3W97bID9CNMBsYQ

 

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja o świadczeniu usług telekomunikacyjnych przez firmę Koba.
 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
 7. Debata nad raportem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sokoły.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

       1) sprawozdania finansowego za 2020 rok;

       2) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

 1. Zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu.
 2. Zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Sokoły.
 3. Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią RIO o wniosku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.
 6. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

     1) zmian w budżecie gminy na 2021 r.;

     2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2021-2031;

     3) określenie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;

     4) wzniesienia pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD;

     5) wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokoły.

 1. Informacja z działalności instytucji kultury za 2020 rok.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

 Krzysztof Grabowski