Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, że w zasięgu istniejącej już sieci gazowej, tj. z miejscowości Perki-Lachy, Perki-Karpie, Perki-Mazowsze, Kruszewo-Wypychy, m. Sokoły, ul. Wygoda (do ronda z Szosą Białostocką) mieszkańcy zainteresowani korzystaniem z gazu ziemnego, mogą już składać wnioski o przyłączenie do sieci gazowej.

Istnieje także możliwość dalszej rozbudowy sieci gazowej w obszarze sieci istniejącej, np. do mieszkańców z takich miejscowości jak Perki-Franki, Perki-Bujenki. Dalsza rozbudowa sieci oraz przyłączanie do sieci odbywać się będzie na podstawie warunków przyłączenia i umowy o przyłączenie zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami nieruchomości z danej miejscowości, gdzie obecnie nie ma zaplanowanego gazociągu.

Powodzenie gazyfikacji uzależnione jest jednak od spełnienia warunków technicznych oraz od uzyskania pozytywnych wyników oceny efektywności ekonomicznej inwestycji. Jeśli ww. kryteria zostaną spełnione to na podstawie zawartych umów zostanie zaprojektowana i wybudowana dalsza sieć gazowa.