Drukuj

Wójt Gminy Sokoły informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2021 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu Gminy Sokoły.

Środki finansowe pochodzić będą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Białymstoku oraz ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a ich wysokość uzależniona będzie od przyznanej Gminie dotacji.

Dofinansowaniem objęte będą zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem lub zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem że kosztem kwalifikowalnym nie jest koszt podatku od towarów i usług (VAT). Pozostałe koszty zobowiązany będzie pokryć głównie właściciel nieruchomości.

1. Osoby chcące się pozbyć wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokoły w 2021 roku, zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 06.2021r. następujące wypełnione dokumenty:

2. Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą i/lub rolniczą

1) Działalność rolnicza – w przypadku jeżeli azbest zalega na budynku lub pochodzi z budynku, który jest ściśle związany z działalnością rolniczą (np. budynek gospodarczy w którym znajdują się maszyny rolnicze, prowadzona jest produkcja roślinna lub chów zwierząt gospodarskich), wówczas dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis” w rolnictwie (zastosowanie mają wtedy przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia
11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. 2010 r. Nr 121, poz. 810).

W związku z powyższym wnioskodawca musi złożyć dodatkowe dokumenty do wniosku:

a) oświadczenie o nie otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie i/lub rybołówstwie w roku bieżącym i dwóch latach poprzedzających ten rok lub

b) formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę dotyczący okresu obejmującego bieżący rok oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe.

2) Działalność gospodarcza – podmioty prowadzące działalność gospodarczą ubiegający się o usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków ściśle związanych z działalnością gospodarczą, w ramach pomocy de minimis składa się formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

3. Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych udziela Cezary Czarkowski, tel. kom. 515 316 520 Urząd Gminy w Sokołach pok. 29.

Uwaga:

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego oraz koszty podatku od towarów i usług (VAT).

 

W załączeniu:

Regulamin udzielania dotacji na zadanie z zakresu Usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021/2022 roku określony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Sokoły, 25.05.2021 rok

Wójt

Józef Zajkowski

Załączniki