O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 27 maja 2021 roku (wtorek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj:

https://www.youtube.com/channel/UCOMf3buu3W97bID9CNMBsYQ

 

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Gminy.

4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.

5. Stan zaawansowania prac związanych z budową gazociągu i przyłączy na terenie gminy – omówi i przedstawi Dyrektor PSG w Białymstoku Grzegorz Mackiewicz.

6. Omówienie zagadnień związanych z dostępem do Internetu na terenie gminy Sokoły.

7. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2021-2031;

3) utworzenia Klubu Dziecięcego w Sokołach i nadania statutu;

4) ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Sokoły;

5) zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy;

6) opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły;

7) opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły;

8) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.

8. Przedstawienie zasobów pomocy społecznej i potrzeb w tym zakresie.

9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad 

 

Sokoły, 2021.05.20

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski