Urząd Gminy Sokoły informuje, że w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. w pokoju nr 22 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
  • informację z ARiMR o średnie rocznej liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w 2020 roku (dla posiadaczy bydła).

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została ustalona  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. ( Dz. U. 2019 poz. 2489 ) i wynosi w 2021 roku  1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

oraz

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wypłaty dokonywane będą w terminie przewidzianym w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2019 r. poz. 2188 ), tzn. do 30 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: (86) 476-30-10 wew. 322.