Zawiadomienie o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy Sokoły na dzień 29 grudnia 2020 roku

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XX Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 29 grudnia 2020 roku (wtorek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj:

https://www.youtube.com/channel/UCOMf3buu3W97bID9CNMBsYQ

 

 

Porządek sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.

 5. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1) zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

  2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2020-2026;

  3) budżetu gminy Sokoły na 2021 rok;

  4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2021-2026;

  5) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;

  6) pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania części działki o numerze ewidencyjnym 66/13 obręb Sokoły M;

  7) zasad i trybu przyznawania uczniom stypendium i nagrody Wójta Gminy Sokoły;

  8) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Sokoły;

  9) ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2021 rok;

  10) ustalenia planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2021 rok.

 1. Wolne wnioski i informacje.

 2. Uhonorowanie pana Ryszarda Modzelewskiego wieloletniego Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego.

 3. Wręczenie odznaki honorowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa” rolnikowi z gminy Sokoły.

 4. Złożenie życzeń noworocznych i występ on-line zespołu Harmonica.

 5. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2020.12.21

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski