Drodzy Rodzice,

w związku z wydanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 istnieje możliwość zorganizowania opieki dzieciom uczęszczającym do Punktu Przedszkolnego w Sokołach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej zW związku z wydanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 istnieje możliwość zorganizowania opieki dzieciom uczęszczającym do Punktu Przedszkolnego w Sokołach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. e względu na sytuację epidemiczną:

    liczebność grup przedszkolnych będzie ograniczona;

    w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;

    aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę rodzic przekaże dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

    dziecko, które ukończyło 4 rok życia powinno być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

    do placówki może być przyprowadzane dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

    nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

    dziecko nie może zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Rodzice, którzy nie mogą zapewnić opieki nad dzieckiem w domu dowożą je do przedszkola własnym transportem!

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówce do której uczęszczało dziecko przed zawieszeniem zajęć.

Szkoła Podstawowa w Sokołach   – tel. 86-2741075

Szkoła Podstawowa w Bruszewie – tel. 86-2111643

Wójt

Józef Zajkowski