Drukuj

1. Nauka jest realizowana na odległość  z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za pomocą różnych kanałów komunikacji zgodnie z dostosowanym tygodniowym planem nauczania w danej klasie

2. Nauczyciele zweryfikowali i dostosowali programy nauczania do kształcenia na odległość.

3. Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie. Za pomocą dziennika elektronicznego, zdalnego dysku, kontaktu telefonicznego  i wiadomości e-mail przekazywać będą uczniom i rodzicom bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego.

4. Informacje o zadaniach, czynnościach, które uczniowie mają wykonać danego dnia,  nauczyciele będą przesyłać poprzez  zdalny dysk w folderze "nauczanie zdalne", do którego link znajduje się na stronie szkoły szkolasokoly.edupage.org jako zakładka materiały dla poszczególnych klas.

5. Na dysku nauczyciele zamieszczą w folderach dla poszczególnych klas, oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego,  wszystkie potrzebne materiały, pliki, linki itp. 

6. Nauczyciele w zadaniach na dany dzień będą uwzględniać aktualne zalecenia BHP odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

7. Uczniowie są zobowiązani do wykonywania poleceń nauczycieli i odsyłania zadań w wyznaczonym czasie na wskazany przez nauczyciela adres e-mail lub inną formą ustaloną z nauczycielem.

8. Rolą wychowawcy jest weryfikacja możliwości odbierania i przesyłania informacji drogą elektroniczną przez uczniów lub rodziców. W przypadku braku takiej możliwości  wychowawca ustali indywidualny sposób współpracy.

9. Sprawdzanie i ocenianie odbywać się będzie na podstawie:

10. Komunikacja z nauczycielami  będzie odbywać się poprzez dziennik elektroniczny (wiadomości), pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

Uczniowie są zobowiązani do:

Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołach
Waldemar Kikolski