Zmiany zachodzące w społeczeństwie i gospodarce wymagają realizacji stałych badań, z wyników których korzysta całe społeczeństwo. Statystyka publiczna od wielu lat prowadzi ankietowe badania gospodarstw domowych. Badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny są badaniami reprezentacyjnymi, a więc są nimi objęte  jedynie  wylosowane  gospodarstwa  domowe reprezentujące  całą  zbiorowość  gospodarstw  w Polsce.  Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, istotne jest, aby osoby, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, zechciały wziąć w nich udział i udzielić rzetelnych oraz wyczerpujących informacji.
Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można znaleźć na Portalu Informacyjnym GUS:  https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/.
W załączeniu przekazuję plakat promujący społeczne badania ankietowe realizowane w 2020 r., z uprzejmą prośbą o jego rozpowszechnienie, np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu, czy też powieszenie w miejscach  powszechnie  dostępnych  na  terenie  Urzędu.  Mamy  nadzieję,  że  działania  te  zachęcą  do  udziału w realizowanych przez nas badaniach. Uzyskanie kompletnych danych pozwoli statystyce publicznej na opracowanie pełnych  i  rzetelnych  informacji  m.in.  o  warunkach  życia  ludności  w  województwie  podlaskim,  a także  w poszczególnych gminach.
Dziękując za dotychczas okazaną pomoc ponownie prosimy o współpracę w zakresie upowszechnienia przesłanych  informacji.  Jednocześnie  informuję,  że  w  celu  zmniejszenia  obciążenia  respondentów  badaniami, Główny Urząd Statystyczny stale podejmuje działania zmierzające do ograniczenia ilości prowadzonych badań. Efektem tych działań jest m.in. redukcja liczby ankietowych badań rolniczych prowadzonych w 2020 r. W związku z tym,   informacje   o   tych   badaniach   przekażemy   Państwu  bezpośrednio   przed   terminem   ich   realizacji, tj. w czerwcu br.
 
 
Ewa Kamińska-Gawryluk
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku