proszę o zachowanie szczególnej ostrożności, w tym przestrzegania zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia tego wirusa do gospodarstw.

Podstawowe zasady postępowania określone przez Główny Inspektorat Weterynarii: 
1. Zgłaszać w powiatowych inspektoratach weterynarii wszystkie miejsca, w których utrzymywany jest drób, nawet jeśli przeznaczony jest na użytek własny, a także miejsca utrzymywania innych ptaków (np. gołębi). 
2. Na terenie gospodarstw bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasady bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Dz.U. 2017, poz. 722), a w szczególności: 
  • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, 
  • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  • wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
  • osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, muszą stosować odzieży ochronną oraz obuwie ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
  • osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu muszą przestrzegać zasad higieny osobistej, w tym mycia rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
  • oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
  • osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły polowaniu na ptaki łowne, muszą powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
  • dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
Jednocześnie przypominam, że występujący aktualnie wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HP AI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ptaków, posiadaczy drobiu i gospodarki kraju. 
Z tego też względu proszę o zachowanie szczególnych środków ostrożności.
 
Sokoły, 17.01.2020 r.
 
Wójt
Józef Zajkowski