Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł za 1 Mg (1 tona) masy odpadów unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).
Producenci rolni lub inni posiadacze odpadów rolniczych z terenu gminy Sokoły zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw: folii rolniczej, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag powinni złożyć swój wniosek o udział w programie do dnia 15 listopada 2019 r. Planowany termin realizacji zadania to rok 2020. Kosztami kwalifikowalnymi ze środków NFOŚiGW są wyłącznie koszty  zbierania, transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!!!
Wnioski mogą być złożone w Urzędzie Gminy Sokoły, przy ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły (sekretariat). Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w składanym przez Gminę wniosku o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie tutejszy Urząd.
Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Sokoły dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 86 4763 010 wew. 329. Wzór wniosku z załącznikami można pobrać poniżej lub osobiście w Urzędzie Gminy Sokoły w pokoju nr 29.
 
Wójt
Józef Zajkowski