W tym celu posłużono się narzędziami badawczymi:

 1. wywiad zogniskowany (przedstawiciele instytucji w gminie)
 2. wywiad zogniskowany (liderzy lokalni)
 3. wywiady indywidualne z rodzicami dzieci korzystających z oferty CKB
 4. sondaż uliczny – wydarzenie 9 czerwca 2019 na placu przed Bazyliką Mniejszą
  w Sokołach ( dodatkowo ankiety w szkole i CKB)
 5. spacer badawczy i warsztat animacyjny z młodzieżą z klas IV Szkoły Podstawowej w Sokołach
 6. warsztat diagnostyczny z pracownikami CKB
 7. ankieta przeprowadzona wśród sołtysów podczas Sesji Rady Gminy w dniu
  25 czerwca 2019
 8. analiza dokumentów – Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sokoły na lata 2017 - 2025; Zintegrowany Program Rewitalizacji Gminy Sokoły, sprawozdanie
  z działalności CKB z 2017 r. i 2018 r. oraz strona www.sokoly.pl

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania materiału badawczego. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami oraz zgłoszenia swojego pomysłu na działanie kulturalne.

Etapy zadania „Kultura dodaje skrzydeł”:

informacja 002

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach

Raport z diagnozy