11 Lipiec 2020    |    Imieniny: Cyprian, Olga, Benedykt
Urząd Gminy Sokoły
ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
tel.: 86 476-30-10
tel. kom. 519-412-544
fax: 86 219-41-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Godziny pracy: 7:30-15:30
Nr konta głównego: 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010
Nr konta do wpłat za odpady komunalne: 36 8766 0005 0000 0824 2000 0400
Jesteś tutaj: HomeTradycja regionu

Konkursy dla rolników organizowane przez KRUS

W 2019 roku rolnicy z województwa podlaskiego zgłosili aż 1149 wypadków przy pracy rolniczej. Aby zmniejszyć skalę tych niechcianych zdarzeń, KRUS w Białymstoku zaprasza rolników do udziału w konkursie fotograficznym „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie" oraz konkursie testowym „Rola rolnika by upadku unikał”.

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie"

Zadaniem konkursowym jest wykonanie 5 fotografii (na papierze fotograficznym w dowolnym rozmiarze, czarnobiałe lub kolorowe, opracowane graficznie, jednak bez stosowania fotomontażu) na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych, a w szczególności:

- upadkom osób
- pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych
- uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta.

Zdjęcia powinny przedstawiać w jaki sposób rolnicy oraz członkowie ich rodzin na terenie własnego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie likwidują, ewentualnie zmniejszają występowanie zagrożeń, które są przyczynami wypadków przy pracy rolniczej.

Fotografie należy ponumerować na odwrocie niezmywalnym markerem (nr od 1 do 5), a także zamieścić krótką informację dotyczącą: daty i miejsca wykonania fotografii, tytułu lub krótkiego komentarza.

Oprócz fotografii, uczestnik konkursu jest zobowiązany do wypełnienia arkusza zgłoszeniowego oraz klauzulę informacyjną RODO (dokumenty te, wraz z regulaminem, zamieszczamy poniżej).

Dokumenty te wraz z fotografiami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Adres: ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok.

KONKURS TESTOWY „Rola rolnika, by upadku unikał”

Konkurs ma charakter korespondencyjny. Polega na udzieleniu odpowiedzi na 12 pytań testowych o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie problemowe.

Uczestnik Konkursu wypełniony arkusz testowy i wraz z Klauzulą informacyjną RODO dostarcza osobiście lub przesyła na adres OR KRUS w Białymstoku: 15-099 Białystok, ul. Legionowa 18 – do 1 września 2020 roku. Dokumenty te, wraz z regulaminem, zamieszczamy poniżej.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez KRUS.

Czytaj więcej...

 

Transmisja online obrad IX Sesji Rady Gminy Sokoły

Transmisja online obrad IX Sesji Rady Gminy Sokoły,
rozpocznie się 08.10.2019 r. o godz. 10.00

 

 

Komisje Rady Gminy i ich składy osobowe w kadencji 2018 - 2023

Komisja Rewizyjna

1.

Marek Czajkowski – przewodniczący komisji;

2.

Piotr Komar – zastępca przewodniczącego komisji;

3.

Tomasz Cimaszewski – członek komisji;

4.

Adam Czarnowski – członek komisji;

5.

Janusz Grabowski – członek komisji;

6.

Grzegorz Idźkowski – członek komisji.

7.

Tomasz Kruszewski – członek komisji;

8.

Maria Krysiewicz – członek komisji;

9.

Piotr Łapiński – członek komisji;

10.

Jadwiga Sieniawska – członek komisji;

11.

Radosław Truskolawski – członek komisji;

12.

Hanna Zarzecka – członek komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1.

Janusz Grabowski – przewodniczący komisji;

2.

Tomasz Cimaszewski – członek komisji;

3.

Marek Czajkowski – członek komisji;

4.

Adam Czarnowski – członek komisji;

5.

Piotr Komar – członek komisji.

6.

Tomasz Kruszewski – członek komisji;

7.

Maria Krysiewicz – członek komisji;

8.

Piotr Łapiński – członek komisji;

9.

Jadwiga Sieniawska – członek komisji;

10.

Kacper Szorc – członek komisji;

11.

Hanna Zarzecka – członek komisji.

Komisja Rolna

1.

Radosław Truskolawski – przewodniczący komisji;

2.

Tomasz Cimaszewski – członek komisji;

3.

Marek Czajkowski – członek komisji;

4.

Wojciech Czajkowski – członek komisji;

5.

Adam Czarnowski – członek komisji;

6.

Grzegorz Idźkowski – członek komisji;

7.

Piotr Komar – członek komisji;

8.

Tomasz Kruszewski – członek komisji;

9.

Maria Krysiewicz – członek komisji;

10.

Piotr Łapiński – członek komisji;

11.

Kacper Szorc – członek komisji;

12.

Hanna Zarzecka – członek komisji.

Komisja Finansowo–Gospodarcza i Rozwoju Gminy

1.

Tomasz Cimaszewski – przewodniczący komisji;

2.

Wojciech Czajkowski – członek komisji;

3.

Marek Czajkowski – członek komisji;

4.

Adam Czarnowski – członek komisji;

5.

Krzysztof Grabowski – członek komisji;

6.

Grzegorz Idźkowski – członek komisji;

7.

Piotr Komar – członek komisji;

8.

Tomasz Kruszewski – członek komisji;

9.

Maria Krysiewicz – członek komisji;

10.

Piotr Łapiński – członek komisji;

11.

Kacper Szorc – członek komisji;

12.

Hanna Zarzecka – członek komisji.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

1.

Jadwiga Sieniawska – przewodniczący komisji;

2.

Tomasz Cimaszewski – członek komisji;

3.

Marek Czajkowski – członek komisji;

4.

Wojciech Czajkowski – członek komisji;

5.

Adam Czarnowski – członek komisji;

6.

Janusz Grabowski – członek komisji;

7.

Piotr Komar – członek komisji;

8.

Tomasz Kruszewski – członek komisji;

9.

Maria Krysiewicz – członek komisji;

10.

Piotr Łapiński – członek komisji;

11.

Kacper Szorc – członek komisji;

12.

Hanna Zarzecka – członek komisji.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Sokoły

W związku z realizacją wymogów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sokoły jest: Wójt Gminy Sokoły, mający siedzibę w Urzędzie Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Sokoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędzie Gminy Sokoły poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  lub pisemnie na adres administratora.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Sokoły, realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Sokoły. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sokoły przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Sokoły.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Sokoły Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

Komisje Rady Gminy i ich składy osobowe w kadencji 2014 - 2018

Komisja Rewizyjna
1. Katarzyna Komar – przewodniczący komisji
2. Janusz Grabowski – członek komisji
3. Izabela Roszkowska – członek komisji
4. Małgorzata Kropiewnicka – członek komisji
5. Jerzy Władysław Jamiołkowski – członek komisji
6. Radosław Truskolawski – członek komisji
7. Andrzej Raciborski – członek komisji
8. Krzysztof Grabowski – członek komisji
9. Andrzej Jarczewski – członek komisji
10. Tomasz Cimaszewski – członek komisji
Komisja Rolna
1. Radosław Truskolawski – przewodniczący komisji
2. Wojciech Czajkowski – członek komisji
3. Andrzej Raciborski – członek komisji
4. Jerzy Władysław Jamiołkowski – członek komisji
5. Krzysztof Grabowski – członek komisji
6. Karol Grochowski – członek komisji
7. Andrzej Jarczewski – członek komisji
8. Tomasz Cimaszewski – członek komisji
Komisja Finansowo–Gospodarcza i Rozwoju Gminy
1. Jarosław Jankowski – przewodniczący komisji
2. Katarzyna Gierłachowska – członek komisji
3. Małgorzata Kropiewnicka – członek komisji
4. Radosław Truskolawski – członek komisji
5. Hanna Maria Kurzyna – członek komisji
6. Karol Grochowski – członek komisji
7. Katarzyna Komar – członek komisji
8. Wojciech Czajkowski – członek komisji
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
1. Janusz Grabowski – przewodniczący komisji
2. Katarzyna Komar – członek komisji
3. Katarzyna Gierłachowska – członek komisji
4. Izabela Roszkowska – członek komisji
5. Jarosław Jankowski – członek komisji
6. Krzysztof Grabowski – członek komisji
7. Jerzy Władysław Jamiołkowski – członek komisji
8. Hanna Maria Kurzyna – członek komisji
 

eu-logo

PPEcen

ceidg


logo-ostrzezenie

pomoc-prawna

kowr-logo

parafiaSokoly