19 Wrzesień 2020    |    Imieniny: Konstancja, January
Urząd Gminy Sokoły
ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
tel.: 86 476-30-10
tel. kom. 519-412-544
fax: 86 219-41-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Godziny pracy: 7:30-15:30
Nr konta głównego: 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010
Nr konta do wpłat za odpady komunalne: 36 8766 0005 0000 0824 2000 0400
Jesteś tutaj: HomeRealizacja projektów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwaRegionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Gmina Sokoły w ramach projektu „Zdalna szkoła” pozyskała grant na zakup sprzętu komputerowego dla szkół

logo

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Wysokiej jakości laptopy umożliwią uczniom i nauczycielom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Czytaj więcej...
 

Informacja o powierzeniu grantu w ramach programu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

logo

Gmina Sokoły realizuje projekt grantowy pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Czytaj więcej...

 

Informacja o o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Sokołach”

1

Gmina Sokoły informuje, że dnia 23.12.2019 roku została zawarta umowa nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0371/19-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Sokołach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 30 osób, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego zamieszkujących na terenie Gminy Sokoły, Kobylin Borzymy, Łapy poprzez uczestnictwo w reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w okresie od 01.02.2020 r. do 31.03.2022 r.

Projekt skierowany jest do osób, które doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki (osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym z POPŻ., dysfunkcjami lub deficytami wpływającymi na obniżenie szans na rynku pracy, tj. np. uzależnienia, brak kwalifikacji zawodowych, itp.). 

W ramach projektu zostaną zatrudnione osoby do kierowania i obsługi CIS-u jak również doradcy zawodu, psycholog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień. 

Koszty związane z wynagrodzeniem jak również z bieżącym utrzymaniem obiektu, wyżywieniem, materiałami i narzędziami niezbędnymi do nauki zawodu przewidziane są w ramach projektu.

Uczestnicy będą szkoleni w kierunkach: rękodzieło, roboty porządkowo-budowlane, usługi opiekuńcze. W ramach projektu uczestnicy będą otrzymywać zasiłki integracyjne z Funduszu Pracy. 

Wartość wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji:

• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 26 osób (19 kobiet, 7 mężczyzn),

• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 8 osób (6 kobiet, 2 mężczyzn),

• wskaźnik efektywności społecznej co najmniej 34% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34 %,

• wskaźnik efektywności społecznej co najmniej 34% w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34 %, 

• wskaźnik efektywności zatrudnieniowej co najmniej w 12% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12 %,

• wskaźnik efektywności zatrudnieniowej co najmniej 25% w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25 %.

Całkowita wartość projektu - 1.206.363,60 zł

Wysokość dofinansowania - 909.180,60 zł

Wkład własny Beneficjenta 297.183,00 zł

 

Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury o Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Sokoły

logotyp-ue
Gmina Sokoły informuje, że dnia 21.11.2018 roku została zawarta umowa nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0192/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury o Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Sokoły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Celem projektu jest wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W. oraz eliminacja problemów związanych z niską dostepnością do usług integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej – poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury o Centrum Integracji Społecznej w miejscowosci Sokoły. Celami dodatkowymi projektu są:
  • świadczenie kompleksowej pomocy dla osób zagożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację indywidualnych programów integracji społecznej i zawodowej, organizację działań doradczych, aktywizujących,
  • aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrażanie programów społecznych, wsparciu ich otoczenia,
  • reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Sokoły poprzez aktywne funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej.
W wyniku realizacji proejktu zostanie rozbudowany budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach o 3 sale dydaktyczne, salę terapeutyczną i do spotkań z psychologiem oraz zaplecze kuchenne. 
Wartość wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji:
  • liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej – 1 szt.
  • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 
Całkowita wartość projektu - 588.153,32 zł
Wysokość dofinansowania- 466.731,98 zł
Wkład własny Beneficjenta - 112.196,34 zł
 

eu-logo

PPEcen

ceidg


logo-ostrzezenie

pomoc-prawna

parafiaSokoly